Osnovne informacije o KOMIM-u

logo

KOMIM je skraćeni naziv za Komitet za međulaboratorijska ispitivanja materijala.

Osnovna delatnost KOMIM-a je menadžment međulaboratorijskim poređenjima, a ona obuhvata sledeće aktivnosti:
-Organizacija međulaboratoriskih uporednih ispitivanja metalnih materijala (čelika, livenog gvožđa, legura aluminijuma, bakra i olova ...).
- Izrada dokumenata iz sistema kvaliteta KOMIM-a i definisanje ovlašćenja i odgovornosti u okviru KOMIM-a.
- Razvoj sistema za proizvodnju i primenu referentnih materijala.
-  Razvoj uzajamne pomoći hemijsko – metalurških laboratorija, razmena iskustava i informacija, usklađivanje kriterijuma za tačnost i objektivnost, poboljšanje preciznosti rezultata ispitivanja
- Rad na priznavanju rezultata međulaboratoriskih uporednih ispitivanja kao legitimnih od strane Akreditacionog tela Srbije.

Kratka istorija KOMIM-a

Na VIII jugoslovenskom savetovanju o opštoj i primenjenoj spektroskopiji održanom u Zagrebu 1983. god. osnovana je Potkomisija za metale kao organizacioni deo Komisije za analitičku hemiju Unije hemijskih društava Jugoslavije. Tada je oformljena samo hemijska sekcija koja se proširila sa metalurškom u Vrnjačkoj Banji 1990. god.
Sa radom je prekinula 1991. god. zbog političke situacije u zemlji, ali je 1995. godine, za vreme održavanja XI Jugoslovenskog savetovanja o opštoj i primenjenoj spektroskopiji u Novom Sadu njen rad obnovljen. Od 2001. god. Potkomisija za metale je prerasla u Komisiju za međulaboratoriska ispitivanja u okviru Unije hemijskih društava Jugoslavije, a 2006. godine je pravno registrovana kao Komitet za međulaboratorisko ispitivanje materijala.
Komitet za međulaboratorisko ispitivanje materijala, skraćeni naziv KOMIM, ima svojstvo pravnog      lica sa pravima, obavezama i odgovornostima koja proizilaze iz Ustava i zakona Republike Srbije i svojih dokumenata.
Budući da je projektovan kao neprofitna organizacija , KOMIM neminovne troškove poslovanja pokriva članarinom svojih članova i donacijama sponzora.