Organizaciona Šema

AKT O SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA

KOMIM je razvio i primenjuje PT ŠEMU ZA ISPITIVANJE METALNIH MATERIJALA, u skladu sa standardom SRPS ISO/IEC 17043:2011.

Organizacionom šemom definisana je struktura rukovodstva i tehničkog osoblja za kljucna mesta:

  1. Predsednik KOMIM-a
  2. Predstavnik Rukovodstva sistema menadžmenta (PRSM)
  3. Rukovodilac PT Šeme
  4. Koordinator
  5. Administrator
  6. Statističar

"Aktom o sistematizaciji radnih mesta" definisani su opšti opisi poslova i zadataka, ovlašćenja, odgovornosti i potrebne kvalifikacije za radna mesta.