Strategija

 

 

Osnovne paradigme – strateški pravci, na kojima se zasniva rad i razvoj KOMIM-a su:

  • Nacionalna organizacija za međulaboratorijska poređenja je nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija eksperata, čiji rad je  javan i transparentan,
  • KOMIM se intezivno razvija, vršeći svoju misiju, kao organizacija za međulaboratorijska poređenja koja teži da bude lider u ovom delu Evrope, a da bi to ostvarila, ona stvara  bazu članova, koju  obezbeđuje menadžment KOMIM-a,
  • Jačanje svog stručnog  uticaja u društvu KOMIM-a realizuje razvojem stručnih potencijala svojih članova, kojima će kroz inteziviranje međunarodne saradnje (uključivanje u relevantne međunarodne organizacije i razmena informacija sa njima),
  • KOMIM svoju misiju u oblasti stručnih skupova orjentše na prolećno/jesenji koncept stručnih sastanaka (Konferncije / Savetovanja, Workshop-vi),
  • KOMIM će stalno širiti klimu dostojanstva i moralnog ugleda svojih članova i jačati  partnerske odnose sa svima, koji u ovoj zemlji rade u oblasti međulaboratorijskih poređenja na napred iznetim osnovama, a za to će pre svega primer davati njegovo rukovodstvo,
  • Široko uključivanje mladih ljudi u sve aktivnosti KOMIM-a a posebno u jačanje njegovih stručnih potencijala, kroz rad Konferencije, izdavanje Zbornika i drugih stručnih publikacija a naročito međunarodnih projekata koji se realizuju,

KOMIM izgrađuje potpuno novi imidž, zasnovan na korišćenju najsavremenijih informaciono-komunikacinih tehnologija (web prezentacija i komunikacija, e-poslovanje, i drugo).